Експертиза почерку (експертиза підпису)

Якщо ви зіткнулися з необхідністю проведення такої речі, як експертиза почерку по ксерокопії, по скан або фото копії, наші фахівці поспішають Вам на допомогу. Наш офіс знаходиться в місті Київ, Україна. Методика проведення цієї експертизи трохи відрізняється від стандартної ідентифікаційної методики, але загалом містить ті самі положення, єдине, що виключає можливість перевірки підпису на технічне підроблення, тому пишеться таке словосполучення, як зображення підпису в електрофотокопії документа.

Основи методики дослідження почерку (експертиза почерку) поширюються і методику вивчення підпису. Основна мета дослідження підпису (експертиза підпису) полягає у встановленні її виконавця. Методика дослідження підпису має деякі особливості. Вони зводяться до наступного.

1. Дослідження підпису (експертиза підпису) передбачає строгу послідовність. Починати слід з вирішення питання про те, чи не виконано спірний підпис особою, від імені якої вона значиться. Це набагато полегшить подальшу роботу, оскільки в позитивному випадку відразу ж відпадає необхідність подальшого порівняння досліджуваного підпису зі зразками почерку та підпису інших осіб (навмисне зміна свого підпису спостерігається рідко).

Якщо ж буде встановлено, що досліджуваний підпис виконано не самою особою, від імені якої вона значиться в документі, то встановлюють виконавця підписи з числа підозрюваних осіб. Експерт, проводячи такі дії, як експертиза підпису, з’ясовує, чи не виконано підпис із наслідуванням. Встановлення даної обставини дає можливість при подальшому аналізі правильно оцінити виявлені ознаки, що збігаються і розрізняються.

Вирішення питання про те, чи не виконано досліджуваний підпис особою, від імені якої вона значиться, не проводиться у таких випадках:

а) якщо поруч із підписом буде встановлено наявність позначок про виконання її кимось (поєднання літер «за» або вертикальний штрих перед вказівкою на посаду);

б) якщо у постанові (ухвалі) про призначення експертизи сказано, що особи, від імені яких досліджуються підписи, не могли виконати їх у зазначений час з будь-яких причин (відрядження, хвороба, смерть тощо); якщо експерту відомо, що дослідженню підлягають підписи від імені вигаданих осіб (які не існують або не працювали на даному підприємстві в той час, до якого належить виконання спірного підпису) або осіб, не вміютих розписуватися.

2. Дослідження підпису (експертиза підпису) проводиться з метою встановлення в ній ознак незвичайного виконання. Необхідно встановити, чи не підроблено досліджуваний підпис, тобто чи не виконаний він з використанням будь-яких технічних засобів і прийомів (наприклад, через копіювальний папір шляхом попередньої підготовки олівцем або передавлюванням). Таким чином, при дослідженні підпису можуть бути виявлені частинки графіту олівця, копіювального паперу поруч із штрихами підпису або під ними. Не перевіривши цього факту, експерт, проводячи таку справу, як експертиза підпису, може припуститися помилки у вирішенні питання про її виконавця, оскільки підпис, виконаний із застосуванням технічних засобів та прийомів, в основному зберігає комплекс ознак, який притаманний підпису особи, від імені якої вона значиться. Технічна підробка підпису ускладнює дослідження та, як правило, не дозволяє експерту відповісти на поставлене запитання про виконавця.

Коли експертиза підпису експерт повинен зазначити, що дослідження підпису проводилося щодо технічної підробки.

Дослідження підпису як і, як і дослідження почерку, передбачає кілька стадій.

Попереднє дослідження матеріалів, що надійшли, починається з вивчення постанови слідчого (ухвали суду) про призначення експертизи. При цьому експерт має з’ясувати: у якій справі призначено експертизу; які питання, що підлягають вирішенню; чи відповідає наявність надісланих документів їх переліку у постанові (ухвалі) про призначення експертизи; чи зазначені прізвища, імена та по батькові осіб, від імені яких виконані підписи, а також осіб, підозрюваних у їх виконанні; чи викладено обставини справи.

При вивченні обставин справи експерту важливо з’ясувати умови, які могли вплинути на виконання досліджуваного підпису: стан передбачуваного виконавця під час виконання підпису (втома, сп’яніння, тяжка хвороба, фізичні вади тощо), поза (сидячи, стоячи тощо) .), освіту, чи часто доводиться’ особі виконувати підпис, рід занять, яким приладом користувався виконавець підпису і т.д.

Знання цих умов допомагає експерту правильно орієнтуватися в подальшому дослідженні, дає можливість точно і повно дати відповіді на поставлені перед ним питання.

Потім експерт переходить до огляду документа, що містить досліджуваний підпис, та огляду самоїпідпис. Перевіряється номер, дата та інші реквізити, зазначені у постанові (ухвалі) про призначення експертизи, оглядається папір, на якому виготовлено документ, з метою встановлення наявності або відсутності ознак, характерних для виготовлення підроблених документів. Експерт повинен встановити місце розташування досліджуваного підпису; з’ясувати, яким друкарським приладом виконано підпис (олівцем, пером тощо), а також визначити вид транскрипції досліджуваного підпису.

Розташування підпису на документі має значення для дослідження. Експерту важливо встановити, наскільки природно розміщено підпис стосовно тексту документа, бо трапляються випадки, коли злочинці використовують бланк чи частину будь-якого іншого документа з підписами для складання підробленого документа. Знання цієї обставини важливе як для подальшої перевірки порівняльного матеріалу, який за способом виконання повинен бути аналогічним досліджуваному об’єкту, так для вивчення та оцінки виявлених ознак.

Іноді в процесі огляду документа, коли проводиться експертиза підпису, експерт може виявити, що літери або штрихи досліджуваного підпису невиразні, малопомітні (наприклад, стерлися у зв’язку з частим і довгим вживанням документа або були виконані розведеним чорнилом). У цьому випадку експерт повинен отримати за допомогою фотографічних методів чітке зображення досліджуваного підпису.

Потім експерт приступає до попереднього огляду представлених як порівняльний матеріал зразків почерку та підписів підозрюваних. Перевіряється відповідність порівняльного матеріалу зазначеному у постанові (ухвалі) про призначення експертизи по особах та характеру зразків (вільні, експериментальні). У розпорядженні експерта, на якого покладено експертизу почерку, мають бути зразки почерку та підписи особи, від імені якої досліджується підпис, а також інших осіб, підозрюваних у виконанні цього підпису. Експерт з’ясовує достовірність (безсумнівність походження), сумісність та достатність порівняльного матеріалу для проведення дослідження.

Коли проводиться експертиза почерку, достовірність зразків встановлюється за постановою про призначення експертизи, протоколами допиту та вилучення документів, а також попереднім порівнянням зразків між собою. Порівняння можна провести за ступенем виробленості та загальними ознаками. Але треба пам’ятати про варіаційність підписів у окремоних осіб і не допускати поспішних висновків.

Для порівняльного матеріалу та досліджуваного підпису обов’язкова сумісність щодо транскрипції. Так, якщо досліджуваний підпис має буквену транскрипцію, то і зразки підпису особи, від імені якої значиться, підпис, повинні мати буквену транскрипцію. Коли робиться експертиза почерку, необхідно мати і зразки почерку цієї особи, в яких зустрічалося б його прізвище. Що ж до інших підозрюваних виконавців, потрібно також мати зразки їх почерку і підписи, тексти, що містять позначення прізвища осіб, від імені яких досліджуються підписи. З погляду достатності кількості вільних зразків підпису має бути 10—15, а експериментальних може бути більше. Під час проведення такої речі, як експертиза підпису, експериментальні зразки підпису бажано отримувати протягом кількох днів та на окремих аркушах паперу по 2—3 підписи на кожному. У разі потреби експерт має право запросити додаткові матеріали.

Детальне дослідження починається з окремого дослідження. Завданням цього етапу є виявлення та ретельний аналіз усіх ідентифікаційних ознак, що містяться у підписі. Вивчаючи ознаки підпису, експерт виділяє з найбільш суттєвих.

Виходячи з особливостей методики, експерт насамперед вирішує питання, чи не виконано цей підпис особою, від імені якої вона значиться. Починається вивчення досліджуваного підпису з транскрипції. Визначається якісний і кількісний склад досліджуваного підпису: з яких літер складається підпис, яке в ній число букв і безбуквенних штрихів, чи є розчерк.

При буквеній транскрипції визначення складу підпису, труднощів не викликає. Якщо ж у підписі є нечітко виконані літери, то велику допомогу у вивченні транскрипції підпису експерту надає знання прізвища, імені, по батькові особи, від імені якої вона значиться. Експертиза підпису іноді показує, що підписи читаються, ймовірно, з урахуванням подібності того чи іншого елемента з будь-якою літерою.

У підписах, що мають безлітерну транскрипцію, експерт встановлює вид безлітерних штрихів: прямі штрихи, кути, петлі, а також підраховує їх число (наприклад, три правоокружних петлі).

Якщо підпис має змішану транскрипцію (містить літери та безлітерні штрихи), доцільно виділити в ній буквену частину, безбуквену та розчерк.

Після вивчення транскрипції провизначається ступінь виробленості підпису. Причому, якщо підпису відсутні ознаки незвичайного виконання (темп листа звичний, не уповільнений, координація рухів не порушена), то визначення ступеня виробленості труднощів не викликає.

Підпис може містити ознаки незвичайного виконання: знижену координацію рухів (звивистість, злами елементів букв, незграбність овалів, нерівномірність напрямків рухів та протяжності); уповільнений темп виконання літер і штрихів (необґрунтовані зупинки приладу, тупі початки та закінчення елементів літер і штрихів, наявність обведення та підмальовки). І тут встановити ступінь її виробленості значно складніше, може бути визначена лише ймовірно.

Разом з тим, встановивши ознаки уповільненості рухів, експерт у кожному випадку повинен перевірити, чи не є лк вони особливостями, властивими підпису конкретного виконавця. Якщо ж ознаки уповільненості рухів і ознаки зниженої координації руху чергуються зі складною будовою букв і штрихів підпису, в яких дані ознаки відсутні, це може свідчити про незвичайне виконання досліджуваного підпису: технічну підробку, незвичні умови її виконання, виконання підпису з наслідуванням справжніх .п.

Коли проводиться експертиза почерку, для дослідження з метою встановлення наявності або відсутності слідів попередньої підготовки, що свідчать про підробку підпису, експерт застосовує різні технічні засоби (лупу, мікроскоп та ін.). Технічне дослідження є обов’язковим етапом роботи експерта, навіть за відсутності очевидних ознак незвичайного виконання.

Якщо в досліджуваному підписі не виявлено ознак технічного підроблення та ознаки незвичайного виконання, експерт вивчає решту загальних ознак підпису: розмір, розгін, нахил, зв’язність (рис. 75). Для фіксації загальних ознак використовується таблиця, що наводиться нижче (див. табл. 10).

експертиза підпису

1 Знак “+” означає безперервний рух, знак “-” – перерва руху.

експертиза почерку

Після вивчення загальних ознак підпису експерт переходить до вивчення приватнихх ознак. Послідовність вивчення відповідає розміщенню в елементах підпису. Кожна людина має свою постійну послідовність у виконанні букв, їх елементів та штрихів підпису. Тому й особливості (приватні ознаки) у яких відображаються у послідовності, що відповідає порядку виконання її частин. Експерт досліджує окремі ознаки певної літери або елемента, штриха, а потім розглядає ці ознаки у поєднанні з іншими. Тільки в такий спосіб можна визначити ідентифікаційне значення ознак і оцінити всьому комплексу ознак, які у підписи.

При дослідженні підписів так само, як і при дослідженні текстів, складається розробка, яка допомагає виявити та вивчити ознаки у досліджуваних підписах та у зразках, провести порівняльне дослідження та оцінку встановлених ознак. На відміну від складання розробок за текстами, розробка підпису полягає у відтворенні досліджуваного підпису цілком, що дозволяє вивчити ознаки як окремих літер, їх елементів, штрихів, а й їх з’єднання. Якщо підпис є складні елементи, монограма, то рекомендується відтворювати окремі фрагменти. Іноді складають розробку за фрагментами підпису (поєднання літер або безлітерних штрихів). Ознаки, виявлені експертом, ретельно розмічуються на розробці, як і при дослідженні тексту, умовними позначеннями пунктиром, лінією зі стрілкою тощо.

Наступним етапом роботи експерта під час проведення такого заходу. Як експертиза підпису, є вивчення зразків підпису особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис.

Роздільне дослідження зразків починається з вивчення транскрипції. Пам’ятаючи про те, що в однієї особи буває кілька варіантів підпису, різних за транскрипцією, експерт повинен знайти ті з них, які за транскрипцією відповідали досліджуваним підписам. Це полегшить роботу експерта надалі, тому що порівнювати підписи, що мають аналогічну транскрипцію, легше. За великої кількості зразків підпису експерт зможе знайти потрібну. Якщо серед зразків немає необхідного варіанта підпису (досліджуваний підпис має буквену транскрипцію, а зразки підпису особи, від імені якої значиться підпис, – змішану), експерт має дослідити почерк цієї особи, звернувши особливу увагу на слова, що позначають прізвище.

Як показує експертиза почерку на практиці – загальні та приватні ознаки у зразках підпису вивчаються так само, як і у досліджуваних підписах. Визначити стійкість підпису не завжди вдається через те, що тут відсутні повторення тих чи інших букв (штрихів). Тому, якщо підпис високовироблений і в ньому немає ознак незвичайного виконання, експерт може вважати, що ознаки, що містяться, у підписі стійкі.

Питання порядку дослідження підпису, коли проводиться експертиза підпису, (починати з підпису чи з зразків) вирішується експертом у кожному даному випадку. Так, якщо дослідженню підлягає один підпис, а як порівняльний матеріал представлено велику кількість підписів цієї особи, що відрізняються великою варіаційністю, то доцільно роздільне дослідження почати з досліджуваного підпису, тому що експерту легше вивчити в ньому всі варіанти ознак і правильно вибрати потрібні зразки.

Порівняльне дослідження є зіставленням ознак, виділених при роздільному дослідженні в підписі та зразках. У цьому випадку експерт послідовно зіставляє транскрипцію, загальні та приватні ознаки, встановлює їх збіг або різницю. Проводити порівняльне дослідження, при вирішенні такого питання, як експертиза почерку, полегшують розробки, складені раніше. Збіги та відмінності ознак експерт на розробці зазначає відповідно знаками «+» та «—», які ставляться біля зазначених стрілками ознак (рис. 76).

Якщо буде встановлено збіг виду транскрипції, експерт переходить до вивчення загальних ознак. Тут особливу увагу слід звернути на рівень виробленості. Якщо досліджуваний підпис характеризується високим ступенем виробленості, а зразки підпису певної особи – низьким, то така невідповідність ступеня виробленості буде достатньою підставою для вирішення питання про відсутність тотожності. За умови, коли ступінь виробленості досліджуваного підпису та зразків однаковий, експерт переходить до ретельного порівняльного дослідження інших загальних та приватних ознак.

В іншому випадку, коли, наприклад, досліджуваний підпис має буквену транскрипцію, а зразки підпису передбачуваного виконавця – безлітерний (штриховий), експерт, встановивши відмінність транскрипції, повинен провести порівняння з текстовими зразками (зі зразками почерку), особливо зі словами, що позначають прізвище цього особи.

Експертиза підпису показує, що іноді підпис має штрихову транскрипцію.ю, а зразки підпису особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, – літерний. Тут експерт виявляється у дуже скрутному становищі, оскільки звернення до текстових зразків стає безглуздим. В наявності непорівнянність досліджуваного підпису та зразків. У такій ситуації (якщо запит додаткових матеріалів не дав позитивного результату, тобто серед представлених додатково зразків немає потрібного варіанту підпису) експерт повинен відмовитися від вирішення питання про виконання підпису особою, від імені якої вона виконана.

експертиза підпису

У результаті порівняльного дослідження експерт встановлює сукупність збігаються або ознак, які слід оцінити.

Оцінка результатів порівняльного дослідження полягає у визначенні якостей кожної з виявлених ознак (збігаються та різняться) та оцінці їх сукупності. Експерт встановлює стійкість ознак, різну зустрічальність та неможливість повторення такої сукупності у почерках двох осіб. Аналіз збігів та відмінностей ознак дозволяє експерту вирішити питання, чи виконано підпис особою, від імені якої вона значиться, чи кимось іншим.

При позитивному вирішенні питання про виконання підпису особою, від імені якої вона значиться, експерт в основу висновку може покласти лише сукупність ознак, що збігаються. які утворюють індивідуальний комплекс При встановленні» поряд із збігами, відмінностей загальних (крім ступеня виробленості) та приватних ознак експерт зобов’язаний з’ясувати причину їх походження: чи не є вони наслідком незвичайних умов виконання, результатом зміни підпису в часі. природної варіаційності і т. п. Як правило, ці відмінності відносяться до деяких загальних ознак і рідко – до окремих приватних ознак. Якщо експертом буде встановлено, що досліджуваний підпис виконано особою, від імені якої вона значиться, дослідження на цьому завершується.

При негативному вирішенні питання експерт має оцінити наявність збігаються ознак, т. е. чи є дані ознаки наслідком подібності підписів різних осіб або має місце наслідування. Коли є ймовірні виконавці, проводиться подальше дослідження з метою встановлення конкретного виконавця.

Не завжди експерт, навіть за наявності всіх збігаються ознак між досліджуваним підписом та зразками, може дійти позитивного вирішення питання. Це може бути, коли об’єкти дослідження прості за своєю конструкцією, короткі і не дозволяють виявити комплекс ознак, необхідного для ідентифікації, і коли експерту представлено недостатню кількість порівняльного матеріалу.

Дослідження підписів з метою виявлення ознак імітації (наслідування). Дане дослідження є обов’язковою стадією процесу експертизи підписів. На цьому етапі дослідник особливу увагу повинен приділити виявленню ознак наслідування.

Наслідування — спроба повторення дій особи, підпис якого відтворюється. Наслідування за своїм характером може бути навмисним та ненавмисним. Під навмисним ми розуміємо таке наслідування, що у результаті свідомої, цілеспрямованої діяльності. Ненавмисним називається наслідування без спеціальної

цілі, наприклад, коли та чи інша особа наслідує підписи дружини. В експертній практиці, як правило, доводиться зустрічатися з випадками навмисного наслідування (відтворення) підпису тієї чи іншої особи.

Наслідування пов’язане з процесом ломки наявного навички письма та вироблення нової навички, тобто зі зміною наявного у людини стереотипу. Наслідувач виконує незвичні для його руху, у зв’язку з чим виникає необхідність контролювати процес виконання підпису. Відсталість динамічного стереотипу, тобто його відносна стійкість, обмежує можливості наслідування і, як правило, спостерігається в підписах, виконаних з наслідуванням. У той же час при тривалому тренуванні та при певному збігу ступеня виробленості рухів у підписі-зразку та почерку підроблювача, а також при подібності почерків можна досягти позитивного результату. На наближення підпису-наслідування до підпису-оригіналу впливають, крім ступеня виробленості та подібності, почерків, також транскрипція та конструктивна складність підпису, що імітується.

Викладене вище вказує на те, що можливості наслідування обмежені та що графічні навички особи не можуть проявитися у підписі, виконаному ним з наслідуванням підпису-зразку.

Найчастіше підробка підпису з наслідуванням проводиться такими способами: на око, з пам’яті, в результаті тренування.

Наслідування на «очі»передбачає зорове сприйняття підпису та його відтворення. В основі цього виду наслідування лежить замальовка літер, штрихів, що спостерігаються, тобто частин підпису. Підроблювач спочатку вивчає підпис цілком, потім ділить його на складові, аналізує рухи і тільки після цього відтворює її в підробленому документі. Точність відтворення підпису-зразка залежить від зорового сприйняття, від його гостроти, повноти та точності. Підробник зосереджує свою увагу на зовнішньому вигляді підпису та упускає, як правило, деякі суттєві ознаки, які індивідуалізують підпис. Але через те, що підроблений підпис відтворюється не як єдина система рухів, процес її виконання складається з окремих рухів.

Часто підробник неспроможна досить точно відтворити підпис, оскільки він може визначити послідовність виконання окремих її частин.

Експерт виявляє, як правило, ознаки порушення координації рухів, уповільненість темпу виконання, а саме: неприродні зупинки приладу, що пише; перерви рухів під час виконання окремих елементів букв, штрихів; сліди тремтіння, що виражаються в звивистості та зламах штрихів; підмальовки; нерівномірність тиску.

Так, зупинки приладу, що пише, маскуються шляхом розміщення точки початку руху будь-якого елемента букви (штриха) у місці зробленої перерви руху, а низький ступінь зв’язності — подовженими заключними штрихами, які закриваються наступними початковими частинами букв (штрихів).

Розрізняються також деякі окремі ознаки підпису: форма рухів при виконанні початкових та заключних частин підпису, довжина рухів при виконанні додаткових штрихів, розміщення рухів, а також складність рухів при виконанні розчерку.

Таким чином, для даного виду наслідування характерною буде велика зовнішня схожість підробленого підпису та підпису-зразка та суттєва відмінність у приватних ознаках.

Наслідування пам’яті передбачає відтворення підпису від імені іншої особи, яку підробник раніше спостерігав і запам’ятав. Підробник наслідує зоровий образ підпису, що зберігся в його пам’яті. Велике значення в точності виконання підпису при цьому вигляді наслідування має тривалість спостереження, характер запам’ятовування (навмисне або ненавмисне), пам’ять тощо. У більшості випадків підроблений підпис лише відносно подібний до підпису-оригіналом.Для підписів, виконаних з наслідуванням «по пам’яті», характерна відмінність таких загальних ознак, як розгін, зв’язність, та різниця багатьох приватних ознак. Такі ознаки, як уповільненість рухів, порушення координації рухів, може бути дуже виражені. Підробник відтворює яскраві «прикмети» підпису: транскрипцію, розчерк, загальну форму та напрямок рухів. У підроблюваному підписі проявляються елементи власного підпису підроблювача.

Таким чином, підписи, виконані при наслідуванні «по пам’яті», відрізняються від підписів, виконаних з наслідуванням «на око», тим, що останні мають більшу зовнішню подібність до безперечних підписів, а також більшою мірою збігаються і приватні ознаки.

Виконання підпису в результаті тренування. Мета тренування полягає у виробленні певних навичок, які полегшують процес відтворення чужого підпису. Тренування – тривалий процес, пов’язаний із зоровим сприйняттям. Тривале тренування може призвести до вироблення такої навички, в результаті якої підробник зможе виконати підпис вільними, координованими рухами, що, природно, ускладнить встановлення факту наслідування.

При підробці підпису «на око», виконаного з попереднім тренуванням, такі ознаки, як порушення координації рухів, уповільненість темпу, а також відмінність приватних ознак будуть виявлятися меншою мірою. Так, наприклад, ознака уповільненості може взагалі бути відсутнім.

Необхідно знати у тому, як впливає ступінь виробленості виконання підписи з наслідуванням. Однакова ступінь виробленості підпису підроблювача та підпису-зразка полегшує наслідування. І навпаки, якщо почерк підробника вироблений, а почерк підпису-зразка маловироблений, то у підробленому підписі ознаки, властиві підпису-зразку, будуть виражені сильніше (вони вносяться додатково внаслідок зниження координації рухів).

Вигляд транскрипції також впливає можливість виконання підпису з наслідуванням. Так, підписи буквеної транскрипції, ускладнені з погляду конструктивної, становлять найбільшу складність при виконанні підпису з наслідуванням навіть з попереднім тренуванням.

Як правило, у підписах, виконаних з наслідуванням у результаті тренування, ознак почерку виконавця залишається мало. Однак у деяких випадках можна спостерігати збереження розчерку підпису підроблювача, а також окремі приватні ознаки, характерні для частини елементів букв, літер та штрихів. Збереження розчерку підпису виконавця та інших ознак відбувається тому, що підробник, незважаючи на тренування, не помічає незначної різниці в підписі-зразку та своєму почерку (підпису) і виконує підпис, що підробляється своїми звичними рухами:

У підписах, виконаних з наслідуванням шляхом попереднього тренування, спостерігаються як збіги з підписом-зразком, і відмінності.

Збіги відносяться майже до всіх загальних ознак і наступних приватних ознак: конструктивна складність рухів при виконанні елементів буквеної частини та розчерку; форма рухів під час виконання початкової частини елемента літери, штриха; напрямок рухів при виконанні великих букв і розчерку; форма рухів при з’єднанні літер між собою; розміщення точок початку та закінчення рухів при виконанні елементів підпису та ін.

Відмінності в основному належать до приватних ознак: форма та напрямок рухів при виконанні елементів літер; відносний напрямок згинальних рухів (нахил) при виконанні елементів літер та штрихів; розміщення точок перетину та приєднання елементів у літерах; довжина рухів по вертикалі та ін.

Особливу увагу при веденні такої справи як експертиза почерку експерт повинен звертати на характер домальовок. У підробленому підписі домальовки відрізняються особливою ретельністю виконання та розташуванням у монограмі, тобто в складних буквосполученнях.

Дослідження підписів, виконаних з наслідуванням підписів інших осіб, проводиться за методикою від загального до приватного. Наприкінці проведення такого заходу, як експертиза підпису, експерт має дати узагальнену характеристику тих ознак, які вказують на виконання підпису з наслідуванням. Висновок про це необхідно зробити одразу після порівняльного дослідження.

Дослідження почерку та підпису може бути складовою такої процедури, як експертиза документів.

Звертайтесь до нашої детективної агенції у місті Київ, Україна.